Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

rekrutacja

 

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok  szkolny 2018/19

 

Jeśli myślisz o rozwoju własnych kompetencji, zainteresowań i zdolności oraz chcesz przez najbliższe trzy lata efektywnie popracować w miłej i przyjaznej atmosferze, to powinna zainteresować Cię nasza oferta kształcenia.

 

Nauka w naszym liceum oparta jest na wzajemnej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Zajęcia lekcyjne prowadzone są zgodnie z najnowszymi trendami metodycznymi, które gwarantują naszym uczniom prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny.

Zapraszamy do naszego liceum!

 

 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w roku szkolnym 2018/19 proponujemy dwie klasy pierwsze:

Klasa 1a – klasa ogólna z grupami przedmiotowymi według wybranych przedmiotów z zakresu rozszerzonego.

Klasa 1b – klasa mundurowa z grupami przedmiotowymi według wybranych przedmiotów z zakresu rozszerzonego.

W klasie mundurowej realizowane są dwa przedmioty dodatkowe:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • zajęcia z samoobrony,

Wyboru klasy mundurowej dokonują często uczniowie, którzy w przyszłości planują zostać żołnierzami zawodowymi, policjantami, strażakami, funkcjonariuszami straży granicznej lub pracownikami w szeroko pojętym resorcie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia specjalistyczne w klasie mundurowej prowadzone są przez nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym, według autorskich programów nauczania. Duża część zajęć odbywa się w sposób praktyczny w ośrodkach do tego przeznaczonych (np. baza szkoleniowa w Ustrzykach Dolnych, basen w Horyńcu Zdroju).

Na początku nauki proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno-ćwiczeniowym.

Uczniowie tej klasy wyróżniają się umundurowaniem (stylizowanym na straż graniczną) oraz dbałością o ceremoniał.

Grupy przedmiotowe będą tworzone według potrzeb i zainteresowań uczniów klas pierwszych.

Proponujemy do wyboru następujące przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

 • Język angielski,
 • Język polski,
 • Historia,
 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Biologia,
 • Chemia,
 • Geografia,
 • Matematyka
 • Fizyka

Z pośród przedmiotów podanych wyżej, każdy uczeń wybiera samodzielnie przynajmniej dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym. Deklaracja wyboru realizowana jest w klasie pierwszej w terminie do końca kwietnia. Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym zaczyna się od klasy drugiej. Takie rozwiązanie ułatwia naszym uczniom podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kierunku kształcenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami. Wybór przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania, to w zdecydowanej większości przypadków decyzja dotycząca również wyboru kierunku dalszego kształcenia.

Uważamy, że tak ważna decyzja powinna być podejmowane w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Dokonanie takiego wyboru podczas nauki w klasie pierwszej pozwala uniknąć pomyłek i rozczarowań (uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia na poziomie rozszerzonym).

Wiadomo, że uczelnie wyższe w warunkach rekrutacji podają jakie przedmioty i poziomy nauczania są punktowane podczas rekrutacji.

Korzystając z narzędzi na stronie internetowej: http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl możesz określić preferowne kierunki studiów w zależności od przedmiotów zdawanych na maturze.

W każdej klasie pierwszych jest  realizowana dodatkowo jedna godzina matematyki w tygodniu, a w klasach drugich dodatkowa lekcja geometrii.

 

Przykładowy sechemat tworzenia grup przedmiotowych

grupy 2018

 

Na schemacie są przedstawione trzy przykładowe grupy, które przy okazji zostały nazwane oraz określone liczebnie. W rzeczywistości tworzenie grupy polega na tym, że każdy uczeń wybiera przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym i w ten sposób powstaje grupa uczniów, którzy wybrali takie same przedmioty. Grupę można nazwać np. matematyczno-fizyczna, ponieważ uczniowie z tej grupy wybrali matematykę i fizykę do realizacji w zakresie rozszerzonym.

 

KANDYDAT DO LICEUM SKŁADA:

 • podanie o przyjęcie do liceum (druki do pobrania w sekretariacie lub w wersji elektronicznej),

 • dwie fotografie legitymacyjne,

 • zaświadczenie o wynikach zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,

 

Uwaga!

W niektórych przeglądarkach internetowych podanie może być nieczytelne, wobec tego należy pobrać plik, a następnie otworzyć w edytorze Adobe Reader.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/19

 

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 14 maja do 15 czerwca 2018r.

od 9 lipca do 27 lipca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

Nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

od 14 maja 2018 r. do 03 lipca 2018 r.

od 09 lipca do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

04 lipca 2018 r. godz. 10.00

do 17 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

5.

Przedłożenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

6 lipca 2018 r.

do godz. 14.00

29 sierpnia 2018 r.

do godz. 14.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

30 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 10 lipca 2018 r.

 31 sierpnia 2018 r.

 

Zobacz przepisy dotyczące rekrutacji opublikowane przez Kuratora Oświaty w Lublinie

Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 1 >>


 

Jeśli masz jakieś pytania,

to zadzwoń lub wybierz się do nas i porozmawiaj z dyrektorem lub nauczycielami.

Sprawdź kontakt do szkoły!