Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Regulamin wycieczek szkolnych obowiązujący w ZSP w Łaszczowie wraz z załącznikami

 Jak organizować i prowadzić wycieczki szkolne.

Inspiracją do napisania tego artykułu były doświadczenia autorów i prośby innych nauczycieli, którzy często zwracali się o udostępnienie wzorów dokumentów i wskazówki jak przygotowywać i prowadzić wycieczki szkolne.

Przedstawione zasady dotyczące organizowania i prowadzenia wycieczki w większości wynikają z obowiązującego prawa oraz doświadczeń autorów.

Zasady przygotowywania i prowadzenia wycieczek.

1. Najważniejszym obowiązkiem organizatora wycieczki jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym, dlatego nigdy nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki (w sensie prawnym tzw. czas wolny nie istnieje).

2. Wybieramy: termin, miejsce, czas trwania oraz trasy wędrówek dostosowane do stopnia znajomości grupy, sprawności fizycznej najsłabszych uczestników, (bardzo ryzykowne jest prowadzenie grupy młodzieży w trudnym terenie, jeżeli nie znamy poziomu ich wytrzymałości oraz stanu zdrowia-niestety często się zdarza, że rodzice ukrywają istotne informacje na ten temat), możliwości finansowych rodziców.

3. Organizowanie zajęć z elementami sportów ekstremalnych jest nie wskazane ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, spełnienie przepisów bezpieczeństwa wymaganych w takich przypadkach jest niezwykle trudne i kosztowne.

4. Przygotowujemy wymagane dokumenty: kartę i program wycieczki, druki zezwoleń na wyjazd dzieci, wykaz niezbędnego wyposażenia uczestników wycieczki, regulamin uwzględniający charakter wycieczki i teren, w którym będzie się odbywała, kilka list uczestników, zawierających następujące dane

 • nazwisko i imię,
 • data  i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL

Lista powinna być opatrzona pieczątką szkolną i podpisem dyrektora szkoły należy ją dołączyć do karty wycieczki. Często listy te są wymagane przy zakupie ulgowych biletów zbiorowych i przy ubezpieczeniu itp.

5. Zapoznajemy uczniów z regulaminem wycieczki oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa (w czasie wycieczki konsekwentnie je egzekwujemy), zbieramy podpisy uczniów potwierdzające znajomość regulaminu.

6. Przeprowadzamy zebranie z rodzicami, informując o:

 • terminie i celach wycieczki,
 • programie,
 • koniecznym wyposażeniu,
 • numerach telefonów kontaktowych w czasie wycieczki,
 • potrzebie sprawdzenia, czy w bagażu dziecka nie znajduje się alkohol, papierosy, itp.
 • treści regulaminu,
 • konieczności przekazania pełnej informacji o stanie zdrowia dzieci (uczulenia pokarmowe, na leki itp.),
 • propozycji górnej granicy ?kieszonkowego?, które uczniowie mogą zabrać na wycieczkę.

7. Sprawdzamy, czy wszyscy uczniowie biorący udział w wyciecze są objęci ubezpieczeniem grupowym, które zostało wykupione przez szkołę, oraz zakresie tego ubezpieczenia (jeżeli nie obejmowało wycieczek należy taką umowę zawrzeć z firmą ubezpieczeniową), należy zadbać aby opiekunowie posiadali ubezpieczenie OC na czas wycieczki.

8. Przygotowujemy apteczkę pierwszej pomocy z właściwym wyposażeniem:

bandaże elastyczne, rękawice gumowe, jodyna, wata, pęseta, opatrunki jednorazowe, gaza, plastry, plaster z opatrunkiem, środki przeciwbólowe, woda utleniona, nożyczki, krople żołądkowe, termometr, wapno, chusta trójkątna, plaster podtrzymujący opatrunek

Podczas wycieczki apteczka powinna się znajdować blisko kierownika wycieczki lub wyznaczonego opiekuna.

9. Przydzielamy uczniom zadania na czas wycieczki np: zebranie informacji na temat zabytków, fauny i flory okolic, które będą poznawane, przygotowanie programu rozrywkowego na wspólnie spędzane wieczory.

10. W czasie postojów z autokaru pierwszy wychodzi opiekun sprawdzając, czy wybrany teren na odpoczynek jest bezpieczny (pozbawiony głębokich zapadlisk, ostrych przedmiotów ukrytych w trawie itp.). Nie powinno się pozwalać uczestnikom wycieczki na przechodzenie na lewą stronę jezdni.

11. W czasie wędrówek i przejazdów trzeba pamiętać o organizowaniu odpoczynku. Nie wolno doprowadzić dzieci do stanu przemęczenia i znużenia.

12. W trakcie wycieczki tak zorganizujemy czas, aby uczniowie nie mieli możliwości nudzenia się (znudzona grupa rówieśnicza jest ?groźna? dla siebie i otoczenia), dobrze jest wziąć piłki do gier zespołowych i w czasie wolnym umożliwić rozgrywki pod opieką nauczyciela, wieczorem organizować ogniska, wspólne zabawy i gry.

13. Jeżeli to możliwe na noclegi dla dzieci wybieramy pokoje bez balkonów, szerokich gzymsów, wyjść na dach.

14. Nocny czas wypoczynku jest szczególnie trudny dla opiekunów, gdyż młodzież w tym czasie sprawia największe problemy swoim zachowaniem; w celu ograniczenia swobody uczniów, wskazane jest dyżurowanie w korytarzu jednego z wychowawców.

15. Dbamy o właściwe odżywianie: regularne, wystarczająco obfite, w razie długich marszów zapewniamy suchy prowiant oraz napoje.

Często nauczyciele są zmuszeni do nadzorowania posiłków swoich podopiecznych, ponieważ chęć ?odchudzania? u młodzieży stwarza zagrożenie dla ich zdrowia (przy intensywnym wysiłku niedożywienie nierzadko powoduje zasłabnięcia).

16. Po każdym etapie wycieczki: odpoczynku, wejściu do zwiedzanego obiektu i wyjściu z niego, po posiłku itd. należy sprawdzić obecność wszystkich uczestników wycieczki.

17. Wieczorem omawiamy kończący się dzień, wyróżniamy uczniów za ich osiągnięcia turystyczne, organizacyjne, zachowanie itp. Informujemy o planach na następny dzień, podajemy wyposażenie, jakie należy przygotować na kolejną wędrówkę, wyznaczamy odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

18. Jeżeli uczniowie mają się poruszać rowerami lub pływać sprzętem wodnym musimy dokładnie sprawdzić jego stan. Wszyscy uczniowie muszą posiadać wymagane uprawnienia (w razie wypadku to opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność np. uczeń, który nie posiada karty rowerowej, nie ma prawa poruszać się rowerem nawet na ?polnej? drodze).

19. Jeżeli wycieczka przemieszcza się pieszo po drogach należy ściśle przestrzegać przepisów zawartych w Kodeksie Drogowym (np. w terenie nie zabudowanym, po zmroku dzieci muszą posiadać element odblaskowy umieszczony w widocznym miejscu).

20. Podajemy i egzekwujemy zasady właściwego ubierania się w czasie wycieczki.

21. Dbamy by powrót z wycieczki był punktualny.

22. Po powrocie z wycieczki należy ją omówić z dziećmi, zwracając uwagę na:

 • stopień osiągnięcia zakładanych celów,
 • ocenę zachowania grupy,
 • co należy zmienić przy kolejnej wyprawie,
 • jakie wydarzenia z wycieczki najmilej wspominane.

Wskazane jest przygotowanie "narzędzia" umożliwiającego uzyskanie informacji zwrotnej (np. ankiety).

 

 

AutorzyLato Dorota, Lato Marek, Lublin