Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Stanisława Kostki Starowieyskiego

uchwalony w dniu 01 września 2007 roku przez Radę Pedagogiczną

po dokonaniu zmian i ujednoliceniu tekstu

przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011 roku.

PREAMBUŁA:

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego stanowi zbiór przepisów opartych na obowiązującym prawie oświatowym, dotyczącym organizacji, zakresu i sposobu działania Szkoły, w której nauka młodzieży jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój jej osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych.

 

STATUT ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE

NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz U. Nr 67, poz.329 ze zmianami),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
 • Kodeks Pracy,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami),
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku          w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów              i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458),