Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Ilona Dudek - Dziedzic

tel. 084 6611035 lub 0846611033

Do kompetencji dyrektora  należy:

  • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą liceum ogólnokształcącego oraz reprezentowanie na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
  • przewodniczenie obradom rady pedagogicznej ,
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym  szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje on w szczególności w sprawach.

 

  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkołył,
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

Dyrektor powierza stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w Liceum oraz dokonuje odwołania z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.


Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zaciągnięciu opinii samorządu uczniowskiego.