Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Jeśli myślisz o rozwoju własnych kompetencji i masz zamiar przez najbliższe trzy lata sumiennie popracować, to dobrze trafiłeś.

Nauka w naszej szkole oparta jest na wzajemnej współpracy, zrozumiemiu, szacunku oraz życzliwości. Jeśli masz wątpliwości lub pytania wybierz się do nas, porozmawiaj z dyrektorem szkoły, nauczycielami, naszymi uczniami lub absolwentami - jesteśmy otwarci na współpracę.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dwa oddziały)

 

Klasa I a - ogólnokształcąca z możliwością wyboru grupy przedmiotowej

Planowane rozszerzenia:

język angielski - wszyscy uczniowie od pierwszej klasy,

 • Grupa humanistyczna - język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie (uczeń wybiera dwa przedmioty do nauki na poziomie rozszerzonym).
 • Grupa matematyczno-przyrodniczy - matematyka, fizyka lub geografia (uczeń wybiera dwa przedmioty do nauki na poziomie rozszerzonym).
 • Grupa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia lub fizyka (uczeń wybiera dwa przedmioty do nauki na poziomie rozszerzonym).

Proponowane grupy przedmiotowe gwarantują dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (od kilku do kilkunastu uczniów w grupie).

 

 

Klasa I b - mundurowa "STRAŻ GRANICZNA"

Planowane rozszerzenia:

język angielski - wszyscy uczniowie od pierwszej klasy,

 • Grupa humanistyczna - język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie (uczeń wybiera dwa przedmioty do nauki na poziomie rozszerzonym).
 • Grupa matematyczno-przyrodniczy - matematyka, fizyka lub geografia (uczeń wybiera dwa przedmioty do nauki na poziomie rozszerzonym).
 • Grupa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia lub fizyka (uczeń wybiera dwa przedmioty do nauki na poziomie rozszerzonym).

Proponowane grupy przedmiotowe gwarantują dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (od kilku do kilkunastu uczniów w grupie).

Przedmioty dodatkowe:

 • straż graniczna,
 • zajęcia z samoobrony,

Wyboru klasy mundurowej dokonują często uczniowie, którzy w przyszłości planują zostać żołnierzami zawodowymi, policjantami, strażakami, funkcjonariuszami straży granicznej lub pracownikami w szeroko pojętym resorcie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia specjalistyczne w klasie mundurowej prowadzone są przez nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym, według autorskich programów nauczania. Duża część zajęć odbywa się w sposób praktyczny w ośrodkach do tego przeznaczonych (np. baza szkoleniowa w Ustrzykach Dolnych, basen w Horyńcu Zdroju).

Na początku nauki proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno-ćwiczeniowym.

Uczniowie tej klasy wyróżniają się umundurowaniem (stylizowanym na straż graniczną) oraz dbałością o ceremoniał.

 schemat grup

 

Przez trzyletni cykl kształcenia w każdej klasie pierwszej jest  realizowana dodatkowo jedna godzina matematyki w tygodniu, a w klasach drugich dodatkowa lekcja geometrii.

 

BARDZO WAŻY JEST TERMIN WYBORU GRUPY PRZEDMIOTOWEJ,

dlatego, że masz dużo czasu na zastanowienie się i bardziej świadomy wybór przedmiotów z rozszerzonym programem naucznia (do kwietnia 2017 roku). Dzięki temu Twoja decyzja będzie trafniejsza, a osiąganięcia lepsze.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Klasa I aw-klasa wielozawodowa

Dla absolwentów gimnazjów, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód, proponujemy wybranie klasy wielozawodowej.

W tej klasie cykl kształcenia trwa 3 lata i uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód.

Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Kompetencje zawodowe zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Czas nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie.

Propozycja zawodów do wyboru:

 • fryzjer [514101]
 • sprzedawca [522301]
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych [712616]
 • kamieniarz [711301]
 • lakiernik [713201]
 • kominiarz [713303]
 • blacharz [721303]
 • blacharz samochodowy [721306]
 • ślusarz [722204]
 • operator obrabiarek skrawających [722307]
 • technolog robót wykończeniowych
 • elektromechanik [741201]
 • elektromechanik pojazdów samochodowych [741203]
 • mechanik pojazdów samochodowych [723103]
 • elektryk [741103]
 • monter – elektronik [742102]
 • monter – mechanik [742114]
 • cukiernik [751201]
 • kucharz [512001]
 • murarz – tynkarz [711204]
 • kamieniarz [711301]
 • cieśla [711501]
 • betoniarz – zbrojarz [711402]
 • piekarz [751204]
 • dekarz [712101]
 • monter izolacji budowlanych [712401]
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie [712905]
 • wędliniarz [751107]
 • stolarz [752205]
 • krawiec [753105]

Miejsce praktycznej nauki zawodu będzie zależało od tego jaki zawód wybierze uczeń. Informacje szczegółowe i pomoc w zakresie załatwiania praktycznej nauki zawodu każdy kandydat uzyska indywidualnie w szkole.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Uczeń po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w Polsce lub za granicą (otrzymuje świadectwo w dwóch językach: polskim i angielskim), założyć własną działalność gospodarczą lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w technikum albo kontynuować naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.
 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( terminy są poniżej w kalendarzu rekrutacji):

 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje zakład pracy)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopię świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum.

WAŻNE PRZY REKRUTACJI

Przy ustalaniu liczby punktów podczas rekrutacji brane są pod uwagę oceny końcoworoczne z następujących przedmiotów: 

 • I a - język polski, język angielski, matematyka, historia lub WOS,
 • I b - język polski, język angielski, matematyka, geografia lub biologia.

Wykaz konkursów o zasięgu wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne

 1. polonistyczny,
 2. języka angielskiego,
 3. języka niemieckiego,
 4. języka francuskiego,
 5. języka hiszpańskiego,
 6. języka rosyjskiego,
 7. języka polskiego-krasomówczy,
 8. historyczny,
 9. matematyczny,
 10. fizyczny,
 11. chemiczny,
 12. biologiczny,
 13. geograficzny. 

 

KALENDARZ REKRUTACJI

Lp Czynności Terminy
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkóły.

do 23 czerwca 2016 r.

2 Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 28 czerwca 2016 r.

3 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). 15 lipca 2016 r.
4  

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

26 lipca 2016 r.

5 Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. 27 lipca 2016 r. do godz. 10.00

 

Jeśli w wyniku rekrutacji pozostaną wolne miejsca, to w terminie 01 sierpnia 2016 r. rozpocznie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. Szcegółowe informacje zamieścimy 30 lipca 2016 r.

 

 

KANDYDAT DO SZKOŁY ZOBOWIĄZANY JEST W USTALONYM TERMINIE ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WYMAGANE DOKUMENTY

(patrz kalendarz powyżej)

 

KANDYDAT DO LICEUM SKŁADA:

 • podanie o przyjęcie do liceum (druki do pobrania w sekretariacie lub w wersji elektronicznej),

Uwaga! w niektórych przeglądarkach internetowych podanie może być nieczytelne, wobec tego należy pobrać plik, a następnie otworzyć w edytorze Adobe Reader - podanie do Liceum Ogólnokształcącego w wersji elektronicznej pdf.

 • dwie fotografie legitymacyjne,

 • zaświadczenie o wynikach zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,

 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

KANDYDAT DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SKŁADA:

 • dwie fotografie legitymacyjne,

 • zaświadczenie o wynikach zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,

 • zaświadczenie lekarskie.

 

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.


 

ZOBACZ PREZENTACJĘ SZKOŁY!