Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Warto wybrać dobrą szkołę!

Jeśli myślisz o rozwoju własnych kompetencji, zainteresowań i zdolności oraz chcesz przez najbliższe trzy lata efektywnie popracować w miłej i przyjaznej atmosferze, to powinna zainteresować Cię nasza oferta kształcenia.

Nauka w naszym liceum oparta jest na wzajemnej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Zajęcia lekcyjne prowadzone są zgodnie z najnowszymi trendami metodycznymi, które gwarantują naszym uczniom prawidłowy rozwój.

 

Zapraszamy do naszej szkoły!

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dwie klasy pierwsze)

Klasa 1a – klasa ogólna z grupami przedmiotowymi według wybranych przedmiotów z zakresu rozszerzonego,

Klasa 1b – klasa mundurowa z grupami przedmiotowymi według wybranych przedmiotów z zakresu rozszerzonego

Przedmioty dodatkowe dla klasy mundurowej:

 • straż graniczna,
 • zajęcia z samoobrony,

Wyboru klasy mundurowej dokonują często uczniowie, którzy w przyszłości planują zostać żołnierzami zawodowymi, policjantami, strażakami, funkcjonariuszami straży granicznej lub pracownikami w szeroko pojętym resorcie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zajęcia specjalistyczne w klasie mundurowej prowadzone są przez nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym, według autorskich programów nauczania. Duża część zajęć odbywa się w sposób praktyczny w ośrodkach do tego przeznaczonych (np. baza szkoleniowa w Ustrzykach Dolnych, basen w Horyńcu Zdroju).

Na początku nauki proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno-ćwiczeniowym.

Uczniowie tej klasy wyróżniają się umundurowaniem (stylizowanym na straż graniczną) oraz dbałością o ceremoniał.

Grupy przedmiotowe będą tworzone według potrzeb i zainteresowań uczniów klas pierwszych.

Proponujemy do wyboru następujące przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

 • Język angielski,
 • Język polski,
 • Historia,
 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Biologia,
 • Chemia,
 • Geografia,
 • Matematyka
 • Fizyka

Z pośród przedmiotów podanych wyżej, każdy uczeń wybiera samodzielnie przynajmniej dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym. Deklaracja wyboru realizowana jest w klasie pierwszej w terminie do końca kwietnia. Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym zaczyna się od klasy drugiej. Takie rozwiązanie ułatwia naszym uczniom podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kierunku kształcenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami. Wybór przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania, to w zdecydowanej większości przypadków decyzja dotycząca również wyboru kierunku dalszego kształcenia, czyli studiów wyższych.

Uważamy, że tak ważna decyzja powinna być podejmowane w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Dokonanie takiego wyboru podczas nauki w klasie pierwszej pozwala uniknąć pomyłek i rozczarowań (uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia na poziomie rozszerzonym).

Wiadomo, że uczelnie wyższe w warunkach rekrutacji podają jakie przedmioty i poziomy nauczania są punktowane podczas rekrutacji.

Korzystając z narzędzi na stronie internetowej: http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl możesz określić preferowne kierunki studiów w zależności od przedmiotów zdawanych na maturze.

W każdej klasie pierwszych jest  realizowana dodatkowo jedna godzina matematyki w tygodniu, a w klasach drugich dodatkowa lekcja geometrii.

 

Przykładowy sechemat tworzenia grup przedmiotowych

 

 

Na schemacie są przedstawione trzy przykładowe grupy, które przy okazji zostały nazwane oraz określone liczebnie. W rzeczywistości tworzenie grupy polega na tym, że każdy uczeń wybiera przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym i w ten sposób powstaje grupa uczniów, którzy wybrali takie same przedmioty. Grupę można nazwać np. matematyczno-fizyczna, ponieważ uczniowie z tej grupy wybrali matematykę i fizykę do realizacji w zakresie rozszerzonym.

 

KANDYDAT DO LICEUM SKŁADA:

 • podanie o przyjęcie do liceum (druki do pobrania w sekretariacie lub w wersji elektronicznej),

Uwaga! w niektórych przeglądarkach internetowych podanie może być nieczytelne, wobec tego należy pobrać plik, a następnie otworzyć w edytorze Adobe Reader - podanie do liceum ogólnokształcącego w wersji elektronicznej pdf.

 • dwie fotografie legitymacyjne,

 • zaświadczenie o wynikach zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,

 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Klasa I aw-klasa wielozawodowa

Dla absolwentów gimnazjów, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód, proponujemy wybranie klasy wielozawodowej.

W tej klasie cykl kształcenia trwa 3 lata i uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód.

Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Kompetencje zawodowe zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Czas nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie.

Propozycja zawodów do wyboru:

 • fryzjer [514101]
 • sprzedawca [522301]
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych [712616]
 • kamieniarz [711301]
 • lakiernik [713201]
 • kominiarz [713303]
 • blacharz [721303]
 • blacharz samochodowy [721306]
 • ślusarz [722204]
 • operator obrabiarek skrawających [722307]
 • technolog robót wykończeniowych
 • elektromechanik [741201]
 • elektromechanik pojazdów samochodowych [741203]
 • mechanik pojazdów samochodowych [723103]
 • elektryk [741103]
 • monter – elektronik [742102]
 • monter – mechanik [742114]
 • cukiernik [751201]
 • kucharz [512001]
 • murarz – tynkarz [711204]
 • kamieniarz [711301]
 • cieśla [711501]
 • betoniarz – zbrojarz [711402]
 • piekarz [751204]
 • dekarz [712101]
 • monter izolacji budowlanych [712401]
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie [712905]
 • wędliniarz [751107]
 • stolarz [752205]
 • krawiec [753105]

 

Miejsce praktycznej nauki zawodu będzie zależało od tego jaki zawód wybierze uczeń. Informacje szczegółowe i pomoc w zakresie załatwiania praktycznej nauki zawodu każdy kandydat uzyska indywidualnie w szkole.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Uczeń po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w Polsce lub za granicą (otrzymuje świadectwo w dwóch językach: polskim i angielskim), założyć własną działalność gospodarczą lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w technikum albo kontynuować naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym. 

 

KANDYDAT DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SKŁADA:

 • dwie fotografie legitymacyjne,

 • zaświadczenie o wynikach zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,

 • zaświadczenie lekarskie.

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

 

Jeśli masz jakieś pytania,

to zadzwoń lub wybierz się do nas i porozmawiaj z dyrektorem lub nauczycielami.

Sprawdź kontakt do szkoły!

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59), z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj załącznik nr 1 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 21 z dnia 12 kwietnia 2017 roku - format pdf