Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 pnwm logo

1. Cele PNWM.

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Służyć ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.
PNWM pragnie przyczyniać się do swobodnego rozwoju osobowości młodych ludzi oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w społeczeństwie i państwie. We wszystkich projektach wspieranych przez PNWM oczekuje się partnerskiego współdziałania i własnej odpowiedzialności młodzieży. Młodzi ludzie powinni zyskać umiejętność samodzielnego rozwijania powstałych kontaktów, aby przyczyniać się w ten sposób samemu do trwałej współpracy pomiędzy obydwoma krajami.

2. Zadania i formy działalności PNWM.

Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania oraz ścisłego współdziałania młodych Polaków i Niemców. Z tego względu PNWM wspiera różnorodne formy wymiany młodzieży; bezpośrednio - poprzez udostępnianie środków finansowych podmiotom i jednostkom centralnym, jak i pośrednio - poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej na rzecz publicznych i niepublicznych podmiotów wymiany młodzieży.

PNWM wspiera we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach wymianę młodzieży, a także wspólne projekty i współpracę organizacji młodzieżowych, szkół oraz instytucji i organizacji zajmujących się wymianą młodzieży, łącznie z dokształceniem specjalistów w tej dziedzinie.

 

DEUTSCH  POLNISCHES JUGENDWERK

 

1. Ziele des DPJW.

Das DPJW verfolgt das Ziel, den bestehenden Jugendaustausch zu erweitern und zu vertiefen und neue Initiativen zu ermöglichen. Damit sollen das Verständnis füreinander verbessert, Vorurteile überwunden, Versöhnung ermöglicht und die gemeinsame Verantwortung deutscher und polnischer junger Menschen für die Gestaltung der Zukunft eines freien Europa gefördert werden.

Das DPJW will dazu beitragen, dass junge Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten und ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden. Bei allen Projekten, die das DPJW fördert, wird die partnerschaftliche Mitwirkung und Eigenverantwortung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen erwartet. Die jungen Menschen sollen befähigt werden, die entstandenen Kontakte selbst weiterzuentwickeln, um auf diese Weise eigenständig zu einer dauerhaften Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern beizutragen.

2. Aufgaben und Formen der Tätigkeit des DPJW.

Aufgabe des DPJW ist es, das gegenseitige Kennenlernen und ein enges gemeinsames Handeln deutscher und polnischer junger Menschen zu fördern. Das DPJW unterstützt daher vielfältige Formen des Jugendaustausches. Das DPJW unterstützt den Jugendaustausch unmittelbar durch Zuschüsse an Einzelträger und Zentralstellen und mittelbar durch Information und Beratung nichtöffentlicher und öffentlicher Träger des Jugendaustauschs.

Das DPJW fördert in allen Bereichen und auf allen Ebenen den Austausch junger Menschen und junger Erwachsener sowie gemeinsame Projekte und die Zusammenarbeit von Jugendorganisationen, Schulen und von im Jugendaustausch tätigen Institutionen und Organisationen einschließlich der Weiterbildung der hierfür verantwortlichen Fachkräfte